Denní stacionáře


V denních stacionářích společnosti Arkadie o.p.s. se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Služba podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V případě potřeby můžeme zprostředkovat kontakt na zajištění pravidelné dopravy do a ze stacionáře. - Teplice a Krupka.

Cílem služby denní stacionář je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků denního stacionáře, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a dovedností potřebných pro co nejsamostatnější život každého uživatele. V neposlední řadě je cílem našich snah připravit nejschopnější klienty na přechod do vyššího typu služby (rehabilitační dílny, chráněné dílny).

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice


Cílová skupina

• služba je určena pro osoby starší 16let
• služba je určena pro osoby s převážně mentálním a kombinovaným postižením
• služba není určena pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zvláštní ošetřovatelskou péči
• služba není určena osobám, jejichž základní diagnózou je psychiatrické onemocnění


Zásady při poskytování služby denní stacionář:

• Zachovávání lidské důstojnosti
• Otevřenost novým metodám práce
• Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady atd.
• Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
• Spolupráce s rodinou
• Aktivní působení na uživatele
• Podpora samostatnosti
• Podpora motivace uživatele


Principy na kterých je založeno poskytování služby denní stacionář:

• Individuální plánování
• Princip získávání zpětné vazby od uživatelů, rodiny
• Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu
• Jednání se zájemcem o službu – zjišťování motivace budoucího uživatele
• Respektování lidských práv

Denní stacionář Novoveská

U nás se můžete potkávat a mluvit s lidmi, udržet nebo zlepšit to, co víte a umíte,  zjistit co vám jde, učit se nové věci a poznávat nová místa. Služba je určena pro osoby od 16 do 64let věku s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V jednu chvíli může využívat službu 24 osob. Naše aktivity jsou v souladu s vymezením činností denních stacionářů podle zákona o sociálních službách.

Například: udržujeme a nacvičujeme činnosti směřující k co největší samostatnosti v běžné společnosti:

• péče o sebe i o domácnost
• komunikace s vrstevníky i úřady
• pracovní návyky - výroba šperků, tkaní koberců, stříhání střiže…
• účast na sportovních a rekreačních akcích – jednodenní výlety i týdenní pobyty, speciální olympiády, sportovní soutěže.
• účast na kulturních akcích – návštěvy výstav, divadel, kina, koncertů,
• podpora uživatelů při využívání volnočasových aktivit z oblasti sportu a kultury (např. zájmové kroužky ve škole Arkadie)

Služba je poskytována celoročně, ve všední dny od 6.30 do 15.00. Za využití služby se platí, cena za 1hodinu služby se pohybuje v rozmezí 40-60kč/hod podle míry potřeby pomoci uživateli.
Míra potřeby pomoci bude zhodnocena při jednání se zájemcem o službu.
 

Pravidelné, každoroční akce stacionáře (ostatní akce Arkadie, kterých se stacionáře rovněž zúčastňují naleznete zde):

Kurz plavání
Lyžařské výjezdy  - jednodení, týdenní
Sportovně rekreační pobyty v Sosni

Chcete nám pomoci?

• televize s DVD přehravačem nebo USB vstupem
• hrací stolek na společenské hry (karty, hry)
• osm židlí
• „rytmické hudební nástroje (i starší)

Veřejný závazek, denní stacionář Novoveská zde.
Informační leták služby zde.

4300277v 2024-06-20 05_03_47.jpg

Mgr. Zuzana Nétková

netkova@arkadie.cz / Tel.: 739 338 031

Vedoucí stacionáře

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice

Denní stacionář Krupka

U nás se můžete potkávat a mluvit s lidmi, udržet nebo zlepšit to, co víte a umíte,  zjistit co vám jde, učit se nové věci a poznávat nová místa. Služba je určena pro osoby od 16 do 64let věku se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením. V jednu chvíli může využívat službu 15 osob. Naše aktivity jsou v souladu s vymezením činností denních stacionářů podle zákona o sociálních službách. O poskytování služby je uživatel srozumitelně a vhodně informován (pro komunikaci používáme piktogramy a při plánovaní aktivit strukturovaný harmonogram. 

Služba je poskytována celoročně, ve všední dny od 7:00 do 15.30. Za využití služby se platí, cena za 1hodinu služby se pohybuje v rozmezí 40-60kč/hod podle míry potřeby pomoci uživateli. Míra potřeby pomoci bude zhodnocena při jednání se zájemcem o službu.

Akce stacionářů (ostatní akce Arkadie, kterých se stacionáře rovněž zúčastňují naleznete zde).

Více o službě denní stacionář Krupka zde.
Informační leták služby zde.

4300261vv 2024-06-20 05_03_59.jpg

Bc. Tomáš Hlaváček

hlavacek@arkadie.cz / Tel.: 602 156 187

Vedoucí stacionáře

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice